Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Pagrindinis projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ tikslas – sukurti Utenos regione komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224  patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis, t.y. iki 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau 35%  biologiškai skaidžių atliekų bei iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau 50% visų komunalinių atliekų. Įgyvendinant projektą, siekiama sukurti techniniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu optimalią biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Utenos regione.

Vykdant projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“   Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006, UAB “Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” su rangovu UAB „Manfula“ 2013 m. rugpjūčio 29 d. sudarė rangos sutartį „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – 16 505 500,00 Lt be PVM. Sutarties vykdymo metu bus parengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo pastatų, statinių ir įrenginių bei visos bendros mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalingos infrastruktūros techniniai ir darbo projektai, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai, pastatai ir statiniai bei visa bendra mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalinga infrastruktūra.

2013 m. gruodžio 30 d. su Rangovu UAB „Manfula“ sudaryta antroji rangos sutartis „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – 22 305 100,00 Lt be PVM. Šios sutarties vykdymo metu bus parengti komunalinių atliekų biologiškai skaidžios frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba, pilnai ją stabilizuojant, pastatų, statinių ir įrenginių techniniai ir darbo projektai, pastatyti bei įrengti komunalinių atliekų biologiškai skaidžios frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba, pilnai ją stabilizuojant, įrenginiai ir pastatai. Numatoma mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo pradžia 2015 m. spalio 1 d.

Kitas ne mažiau svarbus projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ uždavinys – skatinti individualų namudinį biologiškai skaidžių atliekų kompostavimą. 2013 m. gruodžio 16 d. su UAB „Keluva“ sudaryta kompostavimo konteinerių pirkimo sutartis, kurios vertė – 613 740,00 Lt be PVM. 6000 vienetų kompostavimo konteinerių, pagal savivaldybių nustatytus kriterijus, bus išdalinti Utenos regiono gyventojams nemokamai. Kompostavimo konteinerių dalinimo tvarka bus skelbiama viešai spaudoje, UAB “Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” ir savivaldybių internetinėse svetainėse.

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.