Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

      Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų (toliau – Atliekų direktyva) įtvirtintomis nuostatomis valstybė narės  iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrinusios biologinių atliekų atskyrimą ir perdirbimą susidarymo vietoje arba atskirą surinkimą ir nemaišymą su kitomis atliekomis. Dėl šios priežasties būtina imtis priemonių, kurios  pagerintų komunalinių atliekų tvarkymą  Utenos regione.

      2020 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-512 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 ,,Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga,  gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, kuriuo skiriamas finansavimas aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytoms veikloms (,,rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto/virtuvės atliekų apdorojimui“ bei gyventojų informavimas maisto/virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais“).

       UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. pradėjo įgyvendinti projektą „Maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Utenos regione“. Projekto tikslas  pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Utenos regione. Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono strateginių planavimo dokumentų nuostatas ir plėtros tikslus, taip pat atliekų tvarkymo planus.

2020 m. gruodžio 29 d. Bendrovė pateikė paraišką projekto ,,Maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Utenos regione“ finansavimui gauti, o 2021 m. kovo 31 d. pasirašė projekto Nr.05.2.1-APVA-R-008-91-0012 „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartį. Bendra projekto vertė yra  975 249,10 Eur.(iš jų ES lėšos sudaro – 828 961,71 Eur, bendrovės lėšos – 146 287,39 Eur).  Projekto metu bus atlikti esamų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių infrastruktūros įrenginių pritaikymo darbai  maisto/virtuvės atliekų paruošimui perdirbti. Perkami rangos darbai ir įranga (smulkinimo kaušas, vartytuvas, sijotuvas, frontalinis krautuvas, rūšiavimo linija), tai pat bus vykdoma visuomenės informavimo kampanija maisto/virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Utenos regione bus sukurti 3800 tonų per metus rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai.

Utenos regione kuriama maisto-virtuvės atliekų tvarkymo infrastruktūra

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS ,,Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“

 

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ baigė įgyvendinti projektą Nr.05.2.1-APVA-R-008-91-0012 „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“.

Projekto tikslas  pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Utenos regione.

Projekto vertė - 2322070,18 Eur (ES lėšos - 1973759,65 Eur, projekto vykdytojo lėšos - 348310,53 Eur).

Projekto metu atlikti esamų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių infrastruktūros pritaikymo darbai  maisto/virtuvės atliekų paruošimui perdirbti, įrengta rūšiavimo linija. Siekiant užtikrinti įsigaliojusius reikalavimus kompostui tvarkyti, rekonstruota kompostavimo aikštelė ir įrengta  atvira stoginė, suremontuoti  keturi iš dešimties biologinio apdorojimo tuneliai. Įsigyta įranga (smulkinimo kaušas, savaeigis vartytuvas, mobilus būgninis sijotuvas, lėtaeigis atliekų smulkintuvas, ratinis frontalinis krautuvas) maisto/virtuvės atliekų ir jų apdorojimo produktų kompostavimo procesui užtikrinti. Tai pat įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija maisto/virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Utenos regione sukurti 3800 tonų per metus rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai.