Naujiena

Utenos regione kuriama maisto / virtuvės atliekų tvarkymo infrastruktūra

2023 09 26

Vadovaujantis Atliekų direktyvos 2008/98/EB nuostatomis valstybė narės  iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrinusios biologinių atliekų atskyrimą ir perdirbimą susidarymo vietoje arba atskirą surinkimą ir nemaišymą su kitomis atliekomis. Dėl šios priežasties būtina imtis priemonių, kurios  pagerintų komunalinių atliekų tvarkymą  Utenos regione.

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. pradėjo įgyvendinti projektą  Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0012 „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“, kurio tikslas  pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Utenos regione.

2023 m. vasario 10 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-46 projektui skirtas papildomas finansavimas. Bendra projekto vertė  2 322 070,18 Eur (iš jų ES lėšos sudaro – 1 973 759,65 Eur ir bendrovės lėšos – 348 310,53 Eur).

Projekto metu bus atlikti esamų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių infrastruktūros įrenginių pritaikymo darbai  maisto/virtuvės atliekų paruošimui perdirbti. Siekiant užtikrinti įsigaliojusius reikalavimus kompostui tvarkyti, bus rekonstruojama kompostavimo aikštelė ir įrengta  atvira stoginė. Gavus leidimą panaudoti sutaupytas projekto lėšas bus remontuojami  keturi iš dešimties biologinio apdorojimo tuneliai.

Šiuo metu yra įsigyta įranga – smulkinimo kaušas,  savaeigis komposto vartytuvas, mobilus būgninis sijotuvas, ratinis frontalinis krautuvas ir  lėtaeigis atliekų smulkinuvas. Ši įranga bus naudojama maisto/virtuvės atliekų ir jų apdorojimo produktų kompostavimo procesui užtikrinti.

1 pav. Įsigyta įranga kompostavimo procesui užtikrinti (pirma nuotrauka iš kairės – ratinis frontalinis krautuvas, antra iš dešinės-savaeigis komposto vartytuvas, trečia  – mobilus būgninis sijotuvas, ketvirta nuotrauka – lėtaeigis atliekų smulkintuvas)

 

Projekto metu yra vykdoma visuomenės informavimo kampanija maisto/virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

2022 m. rugpjūčio 8 d. su rangovu UAB ,,Aukstata“ pasirašyta rangos darbų sutartis dėl esamos infrastruktūros pritaikymo maisto/virtuvės atliekų paruošimui perdirbti ir rūšiavimo linijos įrengimo. Sutarties vertė – 1004472,00 Eur be PVM.

Įgyvendinant rangos darbų sutartį parengtas statinio techninis projektas bei gavus statybą leidžiantį dokumentą baigiama rekonstruoti bioskaidžių atliekų stoginė, įrengiant atliekų priėmimo zoną bei komposto brandinimo aikštelės dalis, įrengiant rūšiavimo liniją.

2 pav. Baigiama rekonstruoti bioskaidžių atliekų stoginė ir komposto brandinimo aikštelės dalis įrengiant maisto/virtuvės atliekų rūšiavimo liniją

 

2023 m. birželio 2 d. su rangovu UAB ,,Raseinių statyba“ pasirašyta rangos darbų sutartis dėl komposto aikštelės rekonstrukcijos įrengiant atvirą stoginę. Sutarties vertė – 286597,55 Eur be PVM. Įgyvendinus sutartį bus pastatyta 1200 m2 atvira stoginė, kuri apsaugos kompostą nuo atmosferos kritulių ir leis užtikrinti  pakankamus komposto brandinimo ir aeravimo procesus.

3 pav. Komposto apdorojimo stoginės įrengimo darbai

 

Visos projekto veiklos bus užbaigtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinus projektą Utenos regione bus sukurti 3800 tonų per metus rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai.