Esate čia:

Zarasų raj. savivaldybė

Aktuali informacija:

Atliekų deginimas sukuria papildomas sąnaudas atliekų tvarkytojams ir gyventojams

Augant ES reikalavimams tvariam atliekų tvarkymui ir siekiant, kad kuo didesnis atliekų kiekis būtų perdirbtas ir panaudotas, jau nuo praėjusių metų degios atliekos yra vežamos į deginimo įrenginius Kaune, kur paverčiamos šilumos ir elektros energija. Šis reikalavimas atsirado dar 2017 m. Seimui priėmus Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas ir pradėtas įgyvendinti 2020 m. Praėjusiais metais iš Utenos regiono į deginimo įrenginius išvežta beveik 7 000  tonų degių medžiagų.  Šiais metais į deginimo įrenginius privaloma išvežti dar 10 000 tonų degių atliekų

Energetinę vertę turinčių atliekų deginimas padeda mažinti atliekų kiekį sąvartynuose ir gamina pigesnę bei gamtos išteklius taupančią energiją, tačiau tuo pačiu atsiranda ir papildomos išlaidos tiek atliekų tvarkytojams, tiek gyventojams. Tokios papildomos išlaidos šiais metais Utenos regione sudarys iki 500 tūks. eur, kas ir lėmė atliekų tvarkymo įmokos didėjimą.

Taršos mokesčiu siekiama mažinti neperdirbamų atliekų kiekį

Atliekų tvarkymo sąnaudos privalomai didėja ir dėl dar vienos aplinkybės, kuri susijusi su Seimo priimtu Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, pagal kurį kasmet didinamas taršos mokestis. Šis mokestis mokamas už visas sąvartyne šalinamas (nedeginamas ir kitaip neperdirbamas) atliekas, todėl labai svarbu, kad kuo daugiau atliekų būtų perdirbama.

Jau 2021 metais  taršos mokestis auga nuo 5 iki 10 Eur už toną, 2022 m. augs iki 15 Eur už toną, o 2024 m. – iki 25 Eur už toną. Per ketverius metus šis mokestis padidės 5 kartus. Tikimasi, kad šis mokestis padės mažinti nedegių ir neperdirbamų atliekų kiekį sąvartynuose.

Zarasų rajono savivaldybės atliekų kiekiai

Atliekų kiekis, atvežamas iš Zarasų rajono savivaldybės į Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, kasmet auga.  2019 metais  buvo surinkta ir atvežta 3082,18 tonų, 2020 metais buvo surinkta ir atvežta 3331,64 tonų atliekų.

Įvertinant papildomas išlaidas, susijusias su atliekų tvarkymu ( atliekų deginimo sąnaudas ir taršos mokestį), vienos tonos atliekų tvarkymo kaina  nuo 2021 metų liepos 1 dienos pakyla 32,31 proc

Rinkliavos mokėjimas

Dėl išaugusių atliekų tvarkymo sąnaudų yra perskaičiuoti ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliavos) dydžiai, kurie įsigaliojo nuo 2021 metų liepos 1 dienos.

Zarasų rajono gyventojus ir įmones jau  pasiekė  Rinkliavos  mokėjimo pranešimai už 2021 metus. Rinkliavą sudaro dvi dalys –  pastovioji ir kintamojį.

Pastovioji   Rinkliavos dedamoji skaičiuojama  pagal atitinkamos kategorijos nekilnojamojo turto vienetų skaičių arba pagal nekilnojamojo turto plotą.

Kintamoji Rinkliavos dedamoji skaičiuojama pagal objektui priskirtų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. Pagal faktiškai 2020 metais susidariusį  atliekų kiekį tam tikrose nekilnojamojo turto kategorijos objektuose, apskaičiuotas minimalus konteinerių ištuštinimas per  metus, tenkantis tos rūšies nekilnojamojo turto objektams.  Pagal tai apskaičiuotas kintamosios Rinkliavos dedamosios dydis, kuris  ir  įrašytas į mokėjimo pranešimą. Jei jūsų  konteineris 2020 metais buvo ištuštinamas ir  išvežamas dažniau, kintamoji dalis pagal konteinerių ištuštinimo  faktinį skaičių yra  įkelta į 2021 metų mokėjimo pranešimą eilutėje “Perskaičiavimas už 2020 m. viršytą minimalų konteinerių ištuštinimą“.

Mokėjimo pranešime už 2021 metus,  prie kiekvieno objekto yra įrašytos dvi eilutės pastoviosios ir dvi kintamosios dalies. Pirmosios (viršutinės) pastoviosios ir kintamosios  dalies eilutės (mėnesių skaičius 6) yra apskaičiuotos už pirmąjį 2021 metų pusmetį (sausio- birželio mėnesius), pagal iki  2021-06-30 galiojusius įkainius. Antrosios (apatinės) pastoviosios ir kintamosios dalies  eilutės (mėnesių skaičius 6) yra apskaičiuotos už antrąjį šių metų pusmetį (liepos – gruodžio mėnesius), pagal nuo 2021-07-01 įsigaliojusius įkainius.

Visais atvejais, kilus klausimams dėl vietinės rinkliavos , prašome kreiptis UAB į „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo padalinio darbuotojus. Adresas – Savanorių g. 2, Zarasai, (1 aukštas, 4 ir 5 kabinetas). Tel. +370 670 28357; +370 670 28259; el. paštai: zarasai.rinkliava2@uratc.lt  ir zarasai.rinkliava1@uratc.lt

 

MOKANT VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ĮMOKAS, MOKĖJIMO PAVEDIME PRAŠOME NURODYTI MOKĖTOJO KODĄ.

 

PRAŠOME ATKREIPTI  DĖMESĮ!

ĮSIGALIOJUS VIETINEI RINKLIAVAI UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUO 2018-08-01  N E B E G A L I O J A ĮMONIŲ IR GYVENTOJŲ SUDARYTOS SUTARTYS  DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO SU UAB „ZARASŲ KOMUNALININKAS“ .

NUO 2018-08-01 UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ  MOKĖTI REIKIA TIK GAUTAME MOKĖJIMO PRANEŠIME NURODYTĄ SUMĄ.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava. Nustatyti dvinarę rinkliavą savivaldybes įpareigojo atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės. Minėti teisės aktai nustato, kad dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios, su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos. Rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Kiekvienai rūšiai nekilnojamojo turto objektų, nustatomi atskiri rinkliavos dydžiai.

Pastoviąją dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Pastoviosios dalies mokesčio dydis priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklauso nuo susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį moka tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Kintamosios dalies  nemoka nekilnojamojo turto savininkai, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį, (ne trumpesnį, kaip 1 metų ketvirtį ir ne ilgesnį nei 1 metai) nesinaudoja nekilnojamuoju turtu (išskyrus sodo ir garažų paskirties objektus) ir iš šio objekto komunalinės atliekos nebus surenkamos.

Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. gyventojams nebereikia pasirašyti mišrių komunalinių atliekų išvežimo paslaugų teikimo sutarčių. Pagal naują tvarką vietinę rinkliavą turi mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Visi atliekų turėtojai gavo paštu mokėjimo pranešimus.  Pranešime nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti  ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas. Sąskaitoje pateikta mokėtina suma už 5 šių metų mėnesius(rugpjūčio – gruodžio).

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Zarasų  rajone paslaugas teiks UAB „Zarasų komunalininkas“ (toliau – Vežėjas). Vežėjas vykdo paruošiamuosius darbus, paslaugai teikti pagal naują sutartį. Dalinami ir specialiais elektroniniais žymekliais bus ženklinami visi mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Tai būtina padaryti tam, kad vėliau dvinarės rinkliavos administratorius informacinėje sistemoje matytų, kiek kartų per mėnesį buvo ištuštintas kiekvienas konteineris.

Sodų ir garažų bendrijų pirmininkai, individualių namų gyventojai bei visi kiti nekilnojamojo turto savininkai, kurie dar neturi konteinerio, o turėtų jį gauti, turi kreiptis dėl jo pastatymo į UAB „Zarasų komunalininkas“ Šaltupės g. 60,  Zarasuose arba  telefonais +370 385 52179; +370 699 91178; +370 385 52179.

Atliekų išvežimo grafikas:Zarasų r. mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas

Stambiagabaričių atliekų išvežimo grafikas apvažiavimo būdu: Grafikas 2021 m. ruduo

 

Atliekų turėtojai, kurie negavo individualių konteinerių, atliekas gali talpinti į kolektyvinius konteinerius:

Antalieptės sen. schema

Antazavės sen. schema

Degučių sen. schema

Dusetų sen. schema

Imbrado sen. schema

Salako sen schema

Suvieko sen. schema

Turmanto sen. schema

Zarasų sen. schema

Zarasų r. aptarnaujami objektai:

Antalieptės sen.

Antazavės sen.

Degučių sen.

Dusetų sen.

Imbrado sen.

Salako sen.

Suvieko sen.

Turmanto sen.

Zarasų sen.

Išsamesnė informacija teikiama UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo skyriuje Savanorių g. 2, Zarasai 1 aukštas, 4-5 kab. Tel. +370 670 28357; +370 670 28259. El. p. zarasai.rinkliava1@uratc.lt,  zarasai.rinkliava2@uratc.lt

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo skyriaus Zarasuose darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis 8:00 – 17:00 val. (pietūs 12:00 – 12:45 val.)

Penktadienis – 8:00 – 15:45 val. (pietūs 12:00 – 12:45 val.)

Šeštadienis – sekmadienis – nedarbo diena.