1.       Perkančioji organziacija UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
2.       Kontaktiniai asmenys CVP IS priemonėmis (kai tiekėjas registruotas CVP IS) arba Dalius Veršelis, tel. +37061576381, el.p.: dalius@uratc.lt ,arba projektų vadovė Vaida Šakalienė, tel. +37065527607, el. p.: vaida@uratc.lt,  kai tiekėjas nėra registruotas CVP IS.
3.       Kalba Lietuvių kalba
4.       Tikslas tikslas – perkančioji organizacija siekia įsigti naują buldozerį lizingo būdu, išsiaiškinti ir išanalizuoti esančios rinkos tendencijas ir galimybės, išanalizuoti banko siūlomų palūkanų skirtumus ir pranašumus.
5.       Pirkimo objektas Buldozerio įsigijimas lizingo būdu (1 vnt.). Pirkimas apima ir visų būtinų priedų įsigijimą.
6.       Rinkos konsultacijos paskirtis Vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Perkančioji organizacija prašo nepriklausomus ekspertus, institucijas ir (ar) kitus rinkos dalyvius (toliau – dalyviai) teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos vykdomoje Rinkos konsultacijos procedūroje.

Rinkos konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios.

Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui ir iki Pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą  ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastabas.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties.

Dalyvavimas Rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis VPĮ 27 str. 3–4 d., Rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose.

Perkančioji organizacija rinkos konsultacijos metu siekia:

1)   Tinkamai pasirengti pirkimui

2)   Parengti pirkimo dokumentus, užtikrinančius sąžiningą konkurenciją;

3)   Supažindinti rinkos dalyvius su planuojamu pirkimu;

4)   Sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas, pasiūlymus, klausimus, rekomendacijas (toliau – įžvalgos).

7.       Rinkos konsutlacijos objektas Rinkos konsultacijos dalyviai prašomi pateikti savo įžvalgas ir paslaugų suteikimo kainas.

Teikiant įžvalgas prašome nurodyti pasiūlymo pagrindimą ir argumentus kodėl taip siūloma daryti.

8.       Rinkos konsultacijos terminas 2021 m. gruodžio 17 d. (imtinai).
9.       Rinkos konsultacijos būdas Rinkos konsultacija vykdoma CVP IS elektroninėmis priemonėmis arba nurodytu e.l paštu.
10.   Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS ar elektroniniu paštu dalius@uratc.lt  ir vaida@uratc.lt gautos įžvalgos. Teikiant įžvalgas būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.

Teikiant įžvalgas prašome nurodyti:

• atstovaujamą įmonę, jos kontaktus;

• kontaktinių asmenų vardus ir pavardes, kontaktinius duomenis.

11.   Atsakymų į gautas įžvalgas pateikimas Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto projekto, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos poreikiams.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į aukščiau nurodytus kontaktinius asmenis.

  Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų
pateikimo tvarka
Klausimai, pastabos ir (ar) pasiūlymai turi būti teikiami CVP IS.

Konfidencialumas.

Rinkos konsultacijų metu gauta informacija bus naudojama formuojant Pirkimo dokumentus ir Pirkimo techninius reikalavimus.

Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali.

Rinkos dalyvis visą konsultacijų metu perduotą informacija perduoda Perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių j šią informaciją ateityje.

 

 1. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas

 

1.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijų.

 

Nr. Vertinimo kriterijai* Mato vnt. Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (Ls)
 1 Buldozerio  kaina Eur
Buldozerio kainos įvertinimas proc. 55
 2 Ilgalaikės Vidutinės kuro sąnaudos l/moto h.  Min
Kuro sąnaudų įvertis proc. 12
3 Variklio galia kW, pagal ISO 9249, arba lygiaverčius standartus (EN) min Net 96 kW
Variklio galios įvertis proc. 5
 4 Prošvaisa nuo žemės paviršiaus mm min 390 mm
Buldozerio prošvaisos įvertis proc. 5
 5 Triukšmo slopinimas vairuotojo kabinoje dB(A) pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą (EN max 75 dB(A)
Triukšmo slopinimas vairuotojo kabinoje proc. 3
 6 Garantijos trukmė   min (2000 moto valandų)
Garantijos trukmės įvertis proc.   10
 7 Garantijos trukmė (hidraulikos įrangai)   min (4000 moto valandų)
Garantijos trukmės įvertis proc.   10

* Pastabos dėl atskirų vertinimo kriterijų:

 • skaičiuojamas santykis su pasiūlyta mažiausia kaina ir dauginamas iš lyginamojo svorio;
 • skaičiuojamas santykis su pasiūlytomis mažiausiomis kuro sąnaudomis ir dauginamas iš lyginamojo svorio;
 • paskaičiuojama kiek siūlomas variklis galingesnis už minimaliai reikalaujamą bei skaičiuojamas santykis su didžiausia reikšme ir dauginamas iš lyginamojo svorio;
 • paskaičiuojama kiek siūlomas triukšmo slopinimas vairuotojo kabinoje mažesnis už maksimaliai leistiną bei skaičiuojamas santykis su didžiausia reikšme ir dauginamas iš lyginamojo svorio;
 • skaičiuojamas santykis su pasiūlytu didžiausiu prošvaisos atstumu nuo žemės paviršiaus  ir dauginamas iš lyginamojo svorio;
 • skaičiuojamas santykis su pasiūlyta didžiausia garantija ir dauginamas iš lyginamojo svorio;
 • skaičiuojamas santykis su pasiūlyta didžiausia garantija (hidraulikos įrangai) ir dauginamas iš lyginamojo svorio.

 

**Pastaba. Nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, garantijos trukmės kriterijų įverčiai bus apskaičiuojami į formules įvedant tik tiekėjo siūlomas garantijų trukmes moto valandomis.

 

1.2.  Apskaičiuojama kiekvieno vertinimo kriterijaus įverčio reikšmė (Ps).

1.3.Įverčio reikšmė procentais apskaičiuojama priklausomai nuo to, kuri reikšmė laikoma geresne (didesnė ar mažesnė) pagal šias formules:

1.3.1. Jeigu geriausia kriterijaus reikšmė yra didžiausia jo reikšmė, kiekvieno vertinimo kriterijaus įverčio reikšmė (PS) apskaičiuojama didžiausios vertinamo kriterijaus reikšmės (Rmax) ir vertinamame pasiūlyme nurodytos vertinamo kriterijaus reikšmės (Rp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (LS):

.

1.3.2.Jeigu geriausia kriterijaus reikšmė yra mažiausia jo reikšmė, kiekvieno vertinimo kriterijaus įverčio reikšmė (PS) apskaičiuojama mažiausios vertinamo kriterijaus reikšmės (Rmin) ir vertinamame pasiūlyme nurodytos vertinamo kriterijaus reikšmės (Rp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (LS):

.

Šiose (1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytose) formulėse:

Psvertinimo kriterijaus įverčio reikšmė;

Rp – vertinamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus perskaičiuota reikšmė;

Rmax – pasiūlyta didžiausia vertinamo kriterijaus reikšmė;

Rmin – pasiūlyta mažiausia vertinamo kriterijaus reikšmė;

Ls – kriterijaus lyginamasis svoris procentais.

1.4. Jeigu pasiūlymų vertinimo kriterijų lentelėje yra nurodyta reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (Rn), nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus perskaičiuota reikšmė (Rp) apskaičiuojama kaip reikalaujamos (minimalios ar maksimalios) ir pasiūlyme pateiktos (Rp) reikšmių skirtumas:

Jeigu nustatyta (Rn) yra minimali:

;

Jeigu nustatyta (Rn) yra maksimali:

.

Šiose formulėse:

Rpnagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus reikšmė;

Rpasiūlymas – nagrinėjamame pasiūlyme pateikta vertinimo kriterijaus reikšmė;

Rn – reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė.

1.5. Jeigu pasiūlymų vertinimo kriterijų lentelėje nėra nurodytos minimalios ar maksimalios vertinimo kriterijaus reikšmės (Rn), nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus perskaičiuota reikšmė (Rp) yra pasiūlyme pateikta reikšmė (Rpasiūlymas):

.

1.6. Susipažinus su pasiūlymuose nurodytomis buldozerio, įsigijant lizingo būdu, galutinėmis pasiūlymo kainomis, šio vertinimo parametro įverčio reikšmė (Ps) apskaičiuojama pasiūlytą mažiausią vertinamo kriterijaus reikšmės (Rmin) ir nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus reikšmės (Rp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Ls):

.

Šioje formulėje:

Ps – vertinimo kriterijaus įverčio reikšmė;

Rmin – pasiūlyta mažiausia vertinamo kriterijaus reikšmė;

Rpnagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus reikšmė;

Ls – kriterijaus lyginamasis svoris procentais.

10.7. Bendras pasiūlymo įvertis (P) yra atskirų vertinimo kriterijų įverčių (Ps) suma:

.

1.7. Geriausiu pasiūlymu Perkančioji organizacija pripažins pasiūlymą, kurio bendras pasiūlymo įvertis (P) bus didžiausias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULDOZERIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

 1. Įrangos aprašymas
  • UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Perkančioji organizacija), ketina įsigyti buldozerį lizingo būdu. Buldozeris bus eksploatuojamas Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, Sąvartyno g. 5, Mockėnų k. Utenos raj. ir bus naudojamas atliekų perstūmimui, grunto paskleidimui bei sąvartyno kaupo (pylimų) formavimui.

 

 1. Bendrosios specifikacijos reikalavimai  
  • Tiekiama įranga turi būti nauja (ne senesnė nei 2021 m.), nenaudota, pilnai sukomplektuota ir be išorinių pažeidimų.
  • Buldozeris turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus atitinkamai įrangai, jos dalims ar funkcijoms ir pagamintas laikantis ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogiškų standartų reikalavimų.
  • Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodytas buldozerio gamintojas, jo tipas bei modelis.
  • Buldozeris turi būti pritaikytas darbui nuo -25° iki +35°C aplinkos temperatūroje ir darbui agresyvioje aplinkoje.
  • Garantinis laikotarpis yra ne mažiau 2000 darbo valandų, per kurį galioja visi gamintojo ir tiekėjo garantiniai įsipareigojimai.
  • Turi būti atlikti apmokymai darbuotojams, dirbantiems su buldozeriu apie įrenginio eksploataciją ir priežiūrą. Mokymai turi būti pravesti prieš pradedant darbą su buldozeriu. Po apmokymų darbuotojams turi būti išduodami sertifikatai, kuriuose būtų nurodyta mokymų apimtys ir turinys.
  • Tiekėjas, pristatydamas buldozerį, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti buldozerį bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateiktos 2 eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa įranga.
 2. Techniniai reikalavimai buldozeriui
  • Žemiau pateikta specifikacijų lentelė apima minimalius detalius reikalavimus buldozeriui.
  • Tiekėjas žemiau pateikiamą lentelę privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis.
  • Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtinta technine dokumentacija, sertifikatais ir deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui.
  • Minimalūs detalūs reikalavimai buldozeriui:
Eil. Nr. Reikalaujamos savybės
1. Svoris ne mažiau kaip 13 tonų
2. Variklis varomas dyzeliniu kuru
3. Variklio galia pagal ISO 9249 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 96 kW
4. Variklio atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams – Stage V arba lygiavertis
5. Buldozerio peilio plotis ne daugiau kaip 3350 mm
6. Buldozerio peilio tūris ne mažesnis kaip 2,9 m3
7. Prošvaisa nuo žemės paviršiaus ne mažesnė kaip 390 mm
8. Vikšrų plotis ne daugiau kaip 711 mm
9. Buldozerio ilgis su peiliu ne daugiau kaip 4850 mm
10. Kuro bako talpa ne mažiau kaip 270 l
11. Triukšmo lygis kabinoje ne daugiau kaip  75 db
12. Nemokama techninė priežiūra iki 2000 moto/val, įskaičiuojant darbus, detales, eksploatacines medžiagas ir atvykimą iki technikos – privaloma
13. Palydovinė  vikšrinio buldozerio parametrų stebėjimo sistema palaikanti GSM ryšį – privaloma
14. Reguliuojama operatoriaus sėdynė, oro kondicionierius – privaloma
15. Radijas- privaloma
16. Galinio vaizdo video kamera – privaloma
17. Pagamintas ne anksčiau 2021 m. – privaloma
18. Prevencija nuo didelio dulkėtumo – variklio radiatorius galinėje buldozerio dalyje
19. Variklio aušinimo radiatoriaus ventiliatorius su atbulinio sukimo funkcija
20. Suteikiama ne mažesnė nei 4000 moto valandų garantija hidraulikos įrangai

 

Klausimai tiekėjams

Siekdami pasiruošti pirkimui norėtume, kad rinkos dalyviai ar kiti ekspertai padėtų atsakyti į šiuos klausimus:

 

Eil. Nr. Klausimas Atsakymas
Ar esate pardavę kam nors tokias prekes? Kokiems klientams?
Ar buldozerį galite parduoti visa techninėje specifikacijoje nurodyta komplektacijos apimtimi?
Kaip manote, ar nurodytas ekonominio naudingumo vertinimas yra tinkamas tokių prekių pirkime? Jei ne, prašome nurodyti Jūsų siūlomus ekonominio naudingumo vertinimo parametrus bei jų vertinimo skales.
Paaiškinkite kuo Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti Pirkime?
Ar aprašyta techninė specifikacija yra aiški ir techniškai įgyvendinama? Jei ne – prašome ją papildyti.
Kokia tokios technikos kaina perkant lizingo būdu?
Kokios kitos būtų Jūsų įžvalgos dėl pirkimo įgyvendinamumo?
Kokios galimybės tokią techniką įsigyti lizingo būdų?
Kokios bankų ir Jūsų bendradarbiavimo galimybės siekiant parduoti bulozerį, lizingo būdu?

 

Esant galimybei prašome pateikti nuorodą į Jūsų siūlomo produkto aprašymą arba pateikti techninį aprašymą.