Utenos regiono plėtros tarybos 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-15 patvirtintas Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planas (toliau – Planas). Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Numatytos plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonės

Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

 1. kaip vykdomos atitinkamų kalendorinių metų Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano įgyvendinimo priemonės;
 2. kaip vykdomos atitinkamų kalendorinių metų Valstybinio atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003, Nr. 366, 2014-04-16, paskelbta TAR 2014-04-30 i. k. 2014-04989) nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo užduotys:
 • ar vykdomos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys (užtikrinant, kad sąvartyne šalinamos komunalinės BSA iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metais susidariusių komunalinių BSA:
  • 2014-2015 m. – pašalinama ne daugiau kaip 18 997 tonų komunalinių BSA;
  • 2016-2017 m. – pašalinama ne daugiau kaip 17 096 tonų komunalinių BSA;
  • 2018-2019 m. – pašalinama ne daugiau kaip 15 197 tonų komunalinių BSA;
  • nuo 2020 m. – pašalinama ne daugiau kaip 13 279 tonų komunalinių BSA.
 • ar vykdomos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių atliekų perdirbimo ir kitokio panaudojimo užduotys:
 • užtikrinti, kad iki 2016 metų ne mažiau kaip 45 komunalinių atliekų bus perdirbtos ar kitaip panaudotos;
 • iki 2020 metų ne mažiau kaip 65 komunalinių atliekų bus perdirbtos ar kitaip panaudotos.
 • ar vykdoma Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 2020 m. nustatyta 50% popieriaus ir kartono, metalo, plastiko ir stiklo atliekų (įskaitant pakuočių atliekas) paruošimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui užduotis.
 • kaip įgyvendinami atliekų tvarkymo prioritetai (atliekų hierarchija), vertinant pažangą kiekvienais kalendoriniais metais pagal Plane rodiklius:

Informacija, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai

Šis Planas – tai strateginis dokumentas, kuriuo siekiama nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius, ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančią viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą visiems regiono gyventojams. Plane numatytos priemonės yra būtinos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytų užduočių 2014-2020 m. periodui įgyvendinimui.

 Informacija, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją

Įvertinus plano sprendiniais planuojamą sukurti infrastruktūrą, jos išvystymo galimybes bei planuojamų sprendinių įgyvendinimo pasekmes aplinkai nulemiančius aspektus, ir, apibendrinus atliktų vertinimų rezultatus, padaryta išvada, kad įgyvendinus Plano sprendinius,  lyginant su esama būkle, bus sudarytos prielaidos mažesnei regiono aplinkos taršai, o Utenos apskrities gyventojai gaus aukštesnius higieninius reikalavimus atitinkančias atliekų tvarkymo paslaugas.

Motyvai, lėmę alternatyvos pasirinkimą

Patvirtintas Planas atitinka SPAV ataskaitoje nagrinėtą Siūlomą plano įgyvendinimo alternatyvą. Ši alternatyva apima tokius komunalinių atliekų tvarkymo būdus: mechaninis biologinis apdorojimas (MBA), plečiamas antrinių žaliavų (daugiausia – pakuočių atliekų) rūšiuojamasis surinkimas, žaliųjų atliekų namudinis kompostavimas, o po pirminio rūšiavimo likusios komunalinės atliekos nukreipiamos į MBA įrenginius. MBA įrenginiuose mechaninio, automatizuoto ir rankinio rūšiavimo priemonėmis bus atskiriamos antrinės žaliavos. Biologiškai skaidi atliekų dalis bus apdorojama anaerobinio pūdymo būdu išgaunant ir panaudojant energijos gamybai biodujas. Po apdorojimo gautas KAK (energetinė vertė – ne mažiau 10 MJ/kg; drėgnis – ne daugiau 25%) bus naudojamas energijai gauti Vilniaus mieste numatytoje pastatyti kogeneracinėje jėgainėje.

Pasekmių visuomenės sveikatai mastas, įdiegus reikiamas aplinkosaugines ir technines kompensacines priemones bei tinkamai išsprendus jėgainės infrastruktūros atskirų objektų lokalizaciją ir išlaikant saugius atstumus, būtų minimalus.

Pažymėtina, kad pasekmės tokiems aplinkos komponentams kaip žemės gelmės būtų laikinos ir būtų juntamos pagrindinai tik Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų (MBA įrenginiai) statybos metu.

Nelaukiamos pasekmės kultūros paveldo objektams, nes abiejų alternatyvų atvejų esamuose ir planuojamuose veiklos sklypuose ir jų gretimybėse nėra kultūros paveldo objektų registre įregistruotų nekilnojamųjų istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių.

Neigiamos pasekmės neprognozuojamos ir Utenos apskrities teritorijos saugomoms arba „Natura 2000“ teritorijoms, dėl to, kad atliekų tvarkymo sistemos plėtros objektams pritaikius tinkamus teritorijos planavimo, techninius ir aplinkosauginius sprendinius, o veikiančių objektų veiklą organizuojant pagal Anykščių regioninio parko ir  Aukštaitijos nacionalinio parko patvirtintus apsaugos reglamentų, parkų ribų bei jų zonų ribų ir tvarkymo specialiųjų planų reikalavimus, saugomoms gamtinėms teritorijoms neigiamos pasekmės nenumatomos.

Atliekų tvarkymo sektoriuje pastačius MBA įrenginius ir išplėtus biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus, regiono gyventojai turės galimybę gauti aukštesnius higieninius reikalavimus atitinkančias atliekų tvarkymo paslaugas, o apskritis prisidės prie Lietuvos įsipareigojimų ES (atliekų pagrindų Direktyva 2008/98/EB; Direktyva dėl atliekų sąvartynų 1999/31/EB ir kt.) vykdymo.

Informacija, kaip buvo atsižvelgta į SPAV subjektu išvadas, visuomenes pasiūlymus

Apie pradedamą įgyvendinti projektą planavimo organizatorius – UAB „URATC“ informavo visuomenę atitinkamu skelbimu bendrovės internetinėje svetainėje (www.uratc.lt). Taip pat vadovaujantis LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-455 patvirtinto „Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginių pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4970; 2010, Nr. 53-2625) 9 p. apie pradedamus rengti planą bei SPAV dokumentus visuomenė buvo informuota planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje www.uratc.lt bei regiono rajoniniuose spaudos leidiniuose: „Anykšta“, „Mūsų Ignalina“, „Vilnis“, „Utenos diena“, „V každy dom“ ir „Zarasų kraštas“.

UAB „Hidroterra“ parengė Utenos regiono atliekų tvarkymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą. Šiame dokumente buvo numatytos SPAV apimtys, galimi poveikiai ir poveikio komponentai, taikytini vertinimo metodai. SPAV apimties nustatymo dokumentas 2014 m. liepos 29 d. buvo pateiktas susipažinti vertinimo subjektams. Pastabą pateikė tik Anykščių rajono savivaldybės administracija, į kurią buvo motyvuotai atsakyta.

SPAV ataskaita parengta 2014 m. spalio mėn. Informacija apie supažindinimą su SPAV ataskaita paskelbta planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje www.uratc.lt, savivaldybių skelbimų lentose bei regiono rajoniniuose spaudos leidiniuose: „Anykšta“, „Mūsų Ignalina“, „Vilnis“, „Utenos diena“, „V každy dom“ ir „Zarasų kraštas“.

Visuomenei buvo suteikta galimybe susipažinti su SPAV ataskaita ir Plano projektu Plano rengimo organizatoriaus UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ buveinėje. Raštiškų pastabų nebuvo gauta.

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita ir Plano projektu įvyko 2014 m. lapkričio mėn. 21 d. 13 val. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ būstinėje, adresu J. Basanavičiaus g. 59, LT-28240 Utena. Pastabų nebuvo gauta.

2014 m. gruodžio 1 d. SPAV ataskaita ir Plano projektas buvo pateikti SPAV subjektams. Pastabos Plano projektui buvo gautos iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos, Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir Utenos rajono savivaldybės administracijos. Į visas pastabas, kurios sudaro prielaidas įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytas užduotis, buvo atsižvelgta. Gavus visų SPAV subjektų pritarimus SPAV ataskaitai, Plano rengimo organizatoriaus 2015 m. kovo mėn. 6 d. parengė SPAV ataskaitos derinimo pažymą.

Susipažinti su patvirtintu planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis bei kaip į planą buvo įtraukti aplinkos apsaugos klausimai, kaip atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą, SPAV subjektų išvadas, visuomenės ir vertinimo subjektų pasiūlymais galima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ buveinėje, adresu J. Basanavičiaus g. 59, LT-28240 Utena. Kontaktinis asmuo – ekologė Agnė Būgė, tel. 8-389-70029, el. p. agne@uratc.lt. Dokumentus galima rasti ir interneto svetainėje www.uratc.lt rubrikoje „Teisinė informacija / Regioninės apimties dokumentai“.