Esate čia:

Valstybinis atliekų tvarkymo planas

Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.164386/asr