UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ kaip projekto partneris, kartu su Anykščių savivaldybe dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonėje ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 2018 m. balandžio 26 d. pasirašyta rangos darbų sutartis ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Anykščiuose, Vairuotojų g. 18 išplėtimas“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-008/36 sutarties vertė – 47 890,59 Eur su PVM. Rangos darbų sutartį vykdo         UAB ,,Aukštaitijos traktas“ su subrangovais UAB ,,Ligaja“ ir UAB ,,Saugvila“.

Atlikus projektavimą ir gavus statybos leidimą Anykščių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje pradėti vykdyti aikštelės išplėtimo bei žemės darbai.