2017 m.  gegužės 11 dieną Utenoje, verslo informacijos centro patalpose vyko UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ organizuotas susitikimas su Aplinkos ministerijos atstovais. Susitikime dalyvavo  Utenos regiono savivaldybių, atliekų vežėjų ir komunalinių atliekų tvarkymo  sistemų administratorių atstovai.

Tokie susitikimai vyksta visuose Lietuvos regionuose. Susitikimo idėja kilo, nes savivaldybėms ir komunalinių atliekų sistemų administratoriams kyla daug klausimų, įgyvendinant praktikoje dvinarę įmoką už atliekų tvarkymą, kurią įpareigoja nustatyti šie teisės aktai:

2013 m. vasario 20 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-150 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašas;

2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Aplinkos ministerijos atstovai dar kartą  akcentavo, kad minėtus teisės aktus privaloma vykdyti. Ir visi nekilnojamojo turto objektų, kurie patenka į sąrašą, patvirtintą AM įsakymu    Nr. D -150, savininkai privalo mokėti nustatytą įmoką ar rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Vykdant  2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 nuostatas, įmoka arba rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau-  Įmoka) turi būti dvinarė – ją turi sudaryti pastovioji ir kintamojo dalis. Pastovioji įmokos dalis nepriklauso nuo komunalinių atliekų kiekio ir  ją privalo mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, kurie patenka į anksčiau minėtą patvirtintą sąrašą. Kintamoji   dalis priklauso nuo komunalinių atliekų kiekio ir ją privalo mokėti tie nekilnojamojo turo savininkai, kurie naudojasi atliekų tvarkymo sistema.

Įgyvendinant minėtas nuostatas kilo daugybė klausimų ir pasipriešinimo visuomenėje. Diskusijoje apie iškylančias problemas ir nestandartines situacijas  aktyviai dalyvavo Utenos, Ignalinos, Anykščių savivaldos ir komunalinių atliekų sistemos administratorių atstovai, kurie su  problemomis jau susidūrė praktinėje veikloje.

Aplinkos ministerijos atstovai pasižymėjo išsakytas pastabas, pastebėjimus ir pažadėjo, kad pasibaigus visiems susitikimams regionuose, jų metu gautą informaciją ir pastabas susistemins ir pateiks siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo. Pabrėžė, kad dvinarės įmokos taikymas yra būtinas, nes įmokos skaičiavimas yra aiškiai reglamentuotas ir atliekų turėtojams tampa aišku už ką imamas mokestis bei šios įmokos taikymas skatina atliekų rūšiavimą. Aplinkos ministerijos darbuotojai akcentavo, kad pastoviąją įmokos dalį privalo mokėti visi nekilnojamojo turto objektų  savininkai, nežiūrint ar pastatas yra naudojamas ar ne.

18516570_760699444110319_356070715_o 18493435_760699454110318_2062769113_o 18516486_760699400776990_202485546_o

UAB “URATC” administracija