UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ kaip projekto partneris, kartu su Zarasų savivaldybe dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonėje ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 2018 m. balandžio 26 d. pasirašyta rangos darbų sutartis ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Zarasuose Statybininkų g. 11  išplėtimas“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-008/37 sutarties vertė – 70 512.75 Eur su PVM. Rangos darbų sutartį vykdo UAB ,,Aukštaitijos traktas“ su subrangovais UAB ,,Ligaja“ ir UAB ,,Saugvila“.

Atlikus projektavimą ir gavus statybos leidimą Zarasų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje pradėti vykdyti aikštelės išplėtimo bei žemės darbai.